من با پشه ها مشکل اساسی دارم. نه بهتره بگم پشه ها با من مشکل اساسی دارن. اونا اصلاْ نميتونن وجود منو تحمل کنن. الان يکيش اينجا بود. نگاهش که کردم افتاد. شايد به همين خاطره که هميشه آدمهای اطرافم رو پشه ميزنه و منو نه.

اين گوشت تلخی! هم موهبتيه که من يکی قدرش رو خوب ميدونم.

/ 2 نظر / 2 بازدید
سعيد

اون پشه محو زيبايی چشمات شد و افتاد.

ilia

مزاح می فرمايين .