خواب نامه

چراغ شب بيدار است هنوز....

و من هنوز دربدر دنبال نگاه توام

تا اين ثانيه بگذرد

هزار بار گريسته ام

خورشيد را دريغ مکن

که ناتمام نمانم

/ 1 نظر / 4 بازدید
اشكان

پيتزا در به در .