مگه از زندگی چه چيز زيادی ميخوام که اينقدر سخت به نظر ميرسه؟

- مگه يه عشق پاک و خالص به يه مرد ساده زياده؟

-مگه آرزوی داشتن يه رابطه صميمانه و احترام آميز زياده؟

- مگه آرزوی داشتن چند تا بچه سالم زياده؟

- مگه آرزوی داشتن يه کار خوب زياده؟

- مگه آرزوی داشتن چند تا دوست خوب زياده؟

- مگه ساده زندگی کردن، ساده خنديدن، ساده عشق ورزيدن و ساده مردن چيزهای زياديه؟

خدايا من از تو فقط همين ها رو ميخوام. من از تو خوشبختی ميخوام.

 

/ 0 نظر / 2 بازدید