جبر يا اختيار؟ درحاليکه تو آنقدر به اختيار معتقدی که خدا را هم يک اختيار بزرگ ميدانی، من آنقدر به جبر معتقدم که هيچ چيز جز اراده خدا نميدانم.

اما چه عجيب که حرف زدن ما، راه رفتن ما، فکر کردن ما، نفس کشيدن ما و زندگی کردن ما اينقدر به هم شبيه است.

 

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
ilia

آيا ماهی ها در شبکه ی تور از عقده ی حقارت رنج می برند ؟