تا آبديده شوم ..............

نيچه ميگه: «هر آنچه مرا نکشد قويترم خواهد ساخت.»

/ 2 نظر / 2 بازدید
ilia

... و اگر حقيقت زن باشد ؟...

ilia

اين اعتقاد خوبه كه زن بودن حقيقت رو پيش فرض گرفته اي . فقط به كمي قدرت هسته اي نياز داري .