دارم دنبال کار ميگردم و حسابی اعتماد به نفسم رو از دست دادم. چطور ميشه که تو يه کشور غريب که هيچ تصوری ازش نداری بگردی و کاری پيدا کنی که باز هم هيچ تصوری ازش نداری و درباره دانش علمی خودت هم هيچ تصوری نداشته باشی. راستش خيلی میترسم. درسته که چندين ماه وقت دارم ولی شديداْ احساس بيکفايتی ميکنم. 02.gif

کاش داناتر بودم. همين.

/ 1 نظر / 4 بازدید