اين يک روز -يک نکته ها: برای من ارزش زيادی دارند. نکاتی هستند که در جايی خوانده ام يا شنيدهامُ يا ديدهام. بعضی را از کتابها وام گرفته ام. شايد لازم بود که منابع را مينوشتم ولی فکر ميکنم که اين امر نکته اصلی را در سايه قرار ميدهد بنابراين از نوشتن آنها خودداری کردم. بهرحال اميدوارم که برای شما هم مفيد باشند.  

/ 0 نظر / 6 بازدید