هشتم مارچ

من هستم و تو هم هستی. تا هستیم با هم برابریم. روز من روز تو هم هست. روز ما مبارک.

/ 4 نظر / 2 بازدید
ترانه

روز تو هم مبارک آتوسا جون[گل]

ترانه

روز تو هم مبارک آتوسا جون[گل]

پیام

اوا.وایسا من هم چادرم رو سر کنم تا روز من هم مبارک باشه[نیشخند]دیروز امروز فردا همه روزها روز ماست روز ما انسانها[لبخند]