يک روز - يک نکته (روز پنجم)

يکی از بدترين راههای استفاده از وقت آن است که کاری را به هيچ وجه لازم نيست به بهترين وجه انجام دهيم.

/ 5 نظر / 3 بازدید
imani

سلام! اول فک کردم نمی شناسم. بعد که اومدم فک کنم شناختم. نه؟

ilia

... و آن کاری را که مطلقا غير ضروری است چنان به انجام برسانی که مردم بپندارند برايت بسيار اهميت داشته و اين جنون اختياری ساحران است!

rose

ار يو نتورکر؟ها؟

paria

ااااااااااااااااااا.پس منم ميشناسم نه؟ از سرازيری جردن.

رخشا

زياد به فکر استفاده از وقت نباشيم که اطراف ما از اين کيميای ناياب ،فراوان يافت می شود بهترست به شکار و يافتن فرصتهای پنهان در دل وقتها بينديشيم البته با احتساب دوری از باور کرکس وارگی . اگر با آگاهی پيشين ،عناصر ساخت داستان را وارد متن قبلی می کرديد ،داستان خوبی نوشته بوديد . باقی بقايتان