اين روزها مدام خوابای عجيب غريب ميبينم.

کاش آدم ميفهميد منشاء خوابهای عجيبی که ميبينه از کجاست؟

دلم ميخواست يه دوست روانشناس داشتم که به من کمک ميکرد بفهمم چرا من اين خواب رو مدام ميبينم.

 

/ 0 نظر / 6 بازدید