از همه چيز

روز چهارشنبه خوب. روزهای چهارشنبه خوب...در نوشته قبلی از جمعه های دلتنگ نوشته بودم و چرا وقتی ميشه از جمعه های دلتنگ نوشت نشه از چهارشنبه های خوب نوشت. روزی پر از درسهايی که در مدرسه دوست داشتی، روزی که در دانشگاه ميتوانستی ببينيش حتی اگر استاد مهمان هم بود همه چيز بخاطر کلاس متون تعطيل ميشد و ميومد. چهارشنبه خوب که ميدانی فردا نيمه وقت کار خواهی کرد و قرار هم نيست آشپزی کنی. وای چه تنبلی رذيلانه ای. آخ اگر ميتوانستم درباره اين چهارشنبه مينوشتم و مينوشتم ومينوشتم. خيلی خوبه که يه روزی از روزهای هفته اينقدر خاص و اينقدر عزيز باشه. اينقدر خاص و عزيز مثل تو خوب من. مثل تو.

همه دلها رو ميخوام که عاشق تو باشم.

راستی خيلی دلم ميخواد عاشق باشم. خيلی دلم ميخواد عاشق چشمای کسی باشم. عاشق صدای کسی باشم. عاشق اين باشم که با هم بخنديم. با هم راه بريم.

من ديگه نميخوام خودم باشم. جدی نميخوام. خدای من در انتهای بيست سالگی تازه ميخوام دوستانی داشته باشم که بتونم باهاشون برقصم، بخندم. يه سری دختر مثل خودم سبکسر. از اينترنت خسته شدم. از ۱۴ ساعت کار کردن خسته شدم. از جدی بودن خسته شدم. خسته شدم از بس اخم کردم، کار کردم و جدی بودم تا جدی بگيرنم. دلم ميخواد يه روز تلفن اتاقم زنگ بخوره و پشت گوشی تلفن کار نباشه. دوستی باشه و حرف بزنيم  وبزنيم و بزنيم تا حتی مدير عامل غر غر کنه. دلم ميخواد تلفن محل کارم رو مامانم بدونه.

آخ خدای من. ميدونی چقدر دوستت دارم؟ ميدونی؟ ميدونی چقدر سپاسگزارتم. خدايا هر چی تو بخوای من همونم. هر چی هرچی. بنده نوازيت رو تا اعلی درجه رسوندی. تا اونجاکه که نميشه گفت. خدايا گريه ميکنم بخاطر تو. چطور هوای من بدرو اينقدر داری. من حسود شدم. نخواه که در من بمونه. من برای بددل بودن، برای حسادت کردن برای زير آب زدن ساخته نشدم. مواظبم باش.مثل هميشه. مثل هميشه هوامو داشته باش. حتی اگه متهم بشم به سادگی. خدايا من نميخوام روحو رو آلوده کنم. تو هوامو داشته باش. باشه. من ميدونم چقدر ميتونی گسترده مواظبم باشی. قضيه اون پرونده به نشانه بود. مدرکی که هميشه جا ميموند. هر چقدر سعی ميکردم به جايی برسونم نميشد که نميشد و من بيست و چار ساعت کلمات ناجور نثار خودم ميکردم که چقدر خنگم. مگه ميشه يه مدرک ۱۰ بار جا بمونه. مدرکی که اينقدر مهمه. و بعد يه روز فهميدم که چه اشتباه بزرگی تو اون بوده و خدايا چقدر تونستی به من لطف داشته باشی که اون عرضه نشد. خدايا من ميدونم که هوامونو داری. من و همه آدما رو. ببخش اگه لحظاتی فراموش ميشه و غر غر ميکنم. اخه بالاخره ادممو نادون. در اوج نادانی و در ادعای فراوانی از دانايی. خدای من مواظبم باش.

خدای آدمهای بزرگ، خيلی بزرگه(قابل توجه جناب آقای نيچه)

 

/ 0 نظر / 3 بازدید