از کيميای مهر تو

 
 
نویسنده : - ساعت ٦:۳٠ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱۳ دی ۱۳۸٤
 

هيچ کس منو دوست نداره!


 
comment نظرات ()
 
 
 
نویسنده : - ساعت ۱٠:۱٠ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٧ دی ۱۳۸٤
 

دلم يه کافه دنج ميخواد.

دلم يه کافه دنج با ميزای چوبی ميخواد که رد چوبها تا امتداد دستم را داشته باشه.

دلم سکوت تلخ يه قهوه رو ميخواد با صدای ملايم برخورد فنجون و نعلبکی با يه پشت زمينه صدای راه رفتن مرد کافه چی.

دلم تو رو ميخواد نشسته روبروی من.

دلم خودم رو ميخواد نشسته روبروی تو. چشم دوخته به «cafe au lait ». زير  سنگين نگاهت، که رد انگشتای منو دور فنجون دنبال ميکني.

دلم دلنگ دلنگ ضربه های قاشق رو ميخواد کنار فنجون. دلم حل شدن شيرو ميخواد توی سياهی قهوه.

دلم حرف زدن تو رو ميخواد و گوش کردن خودمو. دلم نگاه خودمو ميخواد دزديده از نگاه تو. زل زده به ميز چوبی.

دلم دستای خودمو ميخواد وقتی قاشقو هی بيخودی سُر ميدم کنار فنجون.

دلم دست تو رو ميخواد وقتی دراز ميشه و انگشتامو برای چند ثانيه لمس ميکنه. 

دلم همين چند ثانيه عشق رو ميخواد.

دلم فقط همين چند ثانيه عشق رو ميخواد.

فقط همين چند ثانيه رو.

 


 
comment نظرات ()
 
 
 
نویسنده : - ساعت ۱۱:٢٧ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٤ دی ۱۳۸٤
 

امروز در عين ناباوری کتاب بابا لنگ دراز رو خريدم و خوندم. خوب خيلی دلم هوس بچگی کرده بود. اشکالی داره!؟


 
comment نظرات ()
 
 
 
نویسنده : - ساعت ۱۱:۱۳ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٤ دی ۱۳۸٤
 

خونه وقتی تنهاست،‌ چقدر دلش می گيره. از من می پرسه بر که ميگردی نه؟  نميدونم چی بايد جوابشو بدم. آخه نميدونم اين رفتنم برگشتنی داره هم يا نه؟ اشکام رو پشت چشمام قايم ميکنم.

شب دوباره تنها ايستاده روبروی چشای من. من به سياهيش نگاه ميکنم و دلم ميخواد توی دريای سياه آسمون غرق بشم.

تو منو بغل ميکنی؟ آخه دلم گرفته و کمی گريه ميخواد.

تو تمام طول جاده به اين فکر ميکردم که چرا اشکام رو پيش تو جا گذاشتم.

راستی داستان افسانه محبت يادت هست؟  دلم ميخواست يه عکس از صمد بهرنگی داشتم.

ميتونی پرنده شی و بيای اشکای منو بهم پس بدی؟

آخه بدجور دلم گريه ميخواد.

اشکامو پسم ميدی؟     


 
comment نظرات ()
 
 
 
نویسنده : - ساعت ٤:٠۳ ‎ق.ظ روز جمعه ٢ دی ۱۳۸٤
 

امروز زياد نمينويسم. کارای شرکت رو بايد انجام بدم. در يک بعد از ظهر جمعه البته٬ اما از فردا آقای همسر مسافرت هستن و من حسابی ميخوام سر اين وبلاگ وقت بذارم.


 
comment نظرات ()